Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου 1969-2005 και τους σχετικούς Κανονισμούς περί Διάρθρωσης και Όρων Απασχόλησης, Διοίκησης και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το Νόμο, σκοπός του ΚΟΤ είναι η οργάνωση και προαγωγή του τουρισμού στη Δημοκρατία της Κύπρου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους. Στο πλαίσιο αυτό η αποστολή του Οργανισμού είναι:

- Η χάραξη ορθολογικής και ξεκάθαρης πορείας (Στρατηγικής)
- Η καθοδήγηση, συντονισμός και στήριξη των προσπαθειών των εμπλεκομένων φορέων
- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση της Στρατηγικής
- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής και η προώθηση της συλλογικότητας για το όφελος του συνόλου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή και τέσσερα τμήματα:
- Διοίκησης,
- Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

- Διασφάλισης Ποιότητας,

- Στρατηγικής,


Τα τμήματα αυτά διακρίνονται:

- Στην Κεντρική Υπηρεσία
- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού

- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού

VISITCYPRUS.COM | ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ